logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

NEWSउच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दिव्यांगांना सर्व प्रकारच्या सोयी व सवलती देणेबाबत.

Date : 11-10-2018

Attachment : EstaSect 101018.pdf