logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

ESTABLISHMENT DepartmentImportant Links


Dr. Govindprasad Dubey
(Department Head)

आस्थापनेवरील कर्मचारी यांची माहिती, पद भरण्याबाबत जाहिरातीची माहिती, पदाबाबत तपशीलवार माहिती उदा. पदाचे नाव , पदाचे मुळ वेतन , भविष्य निवार्ह निधी , पदोन्न्त्ती , निर्वित्ती वेतन , सेवापुस्तिका इ . शासनाचे विविध श्स्साकीय निणर्य , विद्यापीठाच्या महत्वाच्या अधिकारी यांची माहिती उदा, त्यांचे नाव, दूरध्वनी क्रमाक , मोबाइल नंबर , (संबधित अधिकारच्या परवानगीनंतर ),  तसेच सेवा जेष्ट यादी , अद्यावत ठेवणे व शिक्षक व प्रशासकीय सेव कांची शासनाच्या मान्यतेनुसार भरती प्रक्रिया पार पडणे इत्यादी .   

 
News