logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)

SPORTS DepartmentImportant Links


Dr. Anita Lokhande
(Department Head)

आंतर महाविद्यालयीन क्रीडा स्पधेर्चे  आयोजन करणे, आंतर महाविद्यालयीन वाषिक क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करणे. आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पधेर्चे तयारी करणे व सहभाग . महाविद्यालीन विद्याथ्याकरिता शारीरिक क्षमता चाचणी आयोजित करणे. महाविद्यालयात आयोजित करण्यात येणारे शारीरिक शिक्षणाचे वर्ग व चाचणीचे निरीक्षण करणे इ महाविद्यायाना भेट देणे. आतर महाविद्यालयीन स्तरावर होणारया स्पधेर्चे  वेळी भेट देणे.

 

Download Department Head Biodata

 
News